Polityka prywatności

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – 4DENT Dorota Stania Spółka Jawna, NIP: 524455284
z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 23
2) Użytkownik – podmiot, który przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych tworzonych przez Administratora
2. Administratorem przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach opisanych każdorazowo w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika zostają zapisane w bazie Administratora i będą w niej przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji Administratora dotyczących realizowanych przez niego projektów, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W razie decyzji o zakończeniu realizacji projektu, dane zostaną usunięte z bazy. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami Użytkownika wskazanymi w ust. 10 poniżej.
5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Administrator zapewnia niniejszym Użytkownika, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: rejestracja@4dent.pl